ALGEMENE VOORWAARDEN OUTSIDE DEFENSE

Artikel 1 DEFINITIES

 1. Algemene Voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op overeenkomsten die Outside Defense sluit met een Cursist.
 2. Cursist: persoon die deelneemt aan sportlessen.
 3. Het Lidmaatschap: status van Cursist als lid van Outside Defense doordat hij/zij deelneemt aan sportlessen.
 4. Contributie: geldelijke bijdrage die Cursist aan Outside Defense betaalt als tegenprestatie voor het volgen van sportlessen.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan sportlessen (het Lidmaatschap) of workshops die Outside Defense aan Cursist aanbiedt.

Artikel 3 AANMELDEN

 1. Alvorens het Lidmaatschap wordt aangegaan dient Cursist zich online aan te melden. Het inschrijfformulier is te raadplegen via www.outsidedefense.nl of via de Sportbit Manager app. Door het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen, vindt de aanmelding plaats. Om de aanmelding af te ronden, dient aspirant Cursist het formulier naar Outside Defense op te sturen naar info@outsidedefense.nl.
 2. Het Lidmaatschap vangt aan eerst nadat Outside Defense het inschrijfformulier heeft ontvangen, doch niet eerder dan op de datum zoals vermeld staat op het inschrijfformulier.

Artikel 4. VERLENGEN

 1. Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van drie maanden. Het Lidmaatschap wordt daarna steeds stilzwijgend verlengd met een maand, behoudens opzegging van het Lidmaatschap.
 2. Opzegging van het Lidmaatschap dient uiterlijk één maand vóór aanvang van een nieuwe periode te geschieden.

Artikel 5. BETALING

 1. Cursist is voor het Lidmaatschap Contributie verschuldigd. De Contributie die Cursist verschuldigd is wordt maandelijks rond de 27e (zegge: zevenentwintigste) van de desbetreffende maand via automatische incasso afgeschreven.
 2. Sportbit Manager zal namens Outside Defense verantwoordelijk zijn voor de maandelijkse incassering van de verschuldigde Contributie.
 3. Cursist is de maandelijkse Contributie ongeacht of hij/zij in die maand heeft deelgenomen aan sportlessen.

Artikel 6. IN GEBREKE

 1. Indien betaling van de Contributie in een maand op de onder artikel 5 omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de Contributie van de volgende maand verhoogt met de Contributie van die maand.
 2. Indien betaling na de tweede incassering, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, achterwege blijft, wordt bij de daarop volgende incassering €10, – aan administratiekosten in rekening gebracht, tenzij Cursist de achterstallige betalingen voldoet binnen twee weken.
 3. Indien Cursist na deze periode van twee weken in gebreke blijft met voldoening van het door hem/haar verschuldigde, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden komen voor rekening van de Cursist.
 4. Bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Outside Defense om het Lidmaatschap te beëindigen wegens het niet-nakomen van de betalingsverplichting.
 5. Gedurende de periode waarin Cursist verzuimt te voldoen aan zijn/haar betalingsverplichting, kan deze toegang tot de vestiging worden geweigerd zonder dat zijn/haar betalingsverplichting vervalt.

Artikel 7. AANPASSING LESGELD

 1. Outside Defense kan de vorm waarin uitvoering wordt gegeven aan het Lidmaatschap en de hoogte van de Contributie één keer per jaar wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in het Lidmaatschap zijn 30 dagen na kennisgeving van toepassing.
 2. Als moment van kennisgeving geldt het moment wanneer berichtgeving geschiedt.
 3. Indien Cursist de prijswijziging niet accepteert of het Lidmaatschap niet wenst te wijzigen, kan Cursist het Lidmaatschap opzeggen voordat de wijziging ingaat.

Artikel 8. AANPASSEN LESTIJDEN

 1. Outside Defense behoudt zich het recht openingstijden te wijzigen. Op officiële- en erkende feestdagen en tijdens schoolvakanties is Outside Defense gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit leidt tot contributievermindering of teruggave van gelden.
 2. Restitutie van Contributie, kleding of materiaal wordt nimmer verleend.
 3. Op dagen dat de instructeur, verantwoordelijk voor het verzorgen van traingingen/lessen, afwezig is wegens eigen training, cursus of ziekte, zal getracht worden een vervanger te vinden.
 4. Indien niet tijdig een vervanger gevonden kan worden voor het verzorgen van de trainingen/lessen, zal de les komen te vervallen. Cursist wordt in dit geval niet verlost van zijn verplichting Contributie te betalen.
 5. Gedurende de zomervakantie wordt er een aangepast lesaanbod gehanteerd. Tijdens deze aangepaste lessen kunnen groepen samengevoegd worden. Indien er minder dan 5 aanmeldingen via de Sport Bit-app voor een specifieke les zijn, zullen deze lessen geannuleerd worden.

Artikel 9. BEËINDIGING/OPZEGGING LIDMAATSCHAP

 1. De Cursist kan het Lidmaatschap schriftelijk beëindigen door te mailen naar info@outsidedefense.nl, dan wel elektronisch op te zeggen via zijn persoonlijke account in de Sportbit Manager app.
 2. In het uitzonderlijke geval dat Cursist mondeling een overeenkomst is aangegaan met Outside Defense, staat het Cursist vrij deze overeenkomst mondeling te beëindigen.
 3. Indien Cursist de instructies of reglementen van Outside Defense overtreedt, kan Cursist toegang worden ontzegd. Outside Defense zal het Lidmaatschap eveneens met onmiddellijke ingang kunnen beëindigen, zonder dat zijn betalingsverplichting voor de laatste periode vervalt. 
 4. Het staat Outside Defense vrij het Lidmaatschap van Cursist te beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.
 5. Outside Defense kan het Lidmaatschap eveneens beëindigen middels royement wegens het overtreden van de Algemene Voorwaarden en besluiten van Outside Defense dan wel doordat Cursist Outside Defense op onredelijke wijze benadeelt. De geroyeerde Cursist verliest onmiddellijk alle rechten die voortvloeien uit het Lidmaatschap.

Artikel 10. AANPSRAKELIJKHEID

 1. Het gebruikmaken van apparatuur en materiaal en het deelnemen aan workshops en lessen is voor eigen risico van de Cursist. Outside Defense kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade als gevolg van een ongeval of letsel van Cursist indien het voorkomen van die schade redelijkerwijs niet in de macht van Outside Defense ligt. Middels deze bepaling wijst Outside Defense Cursist op de mogelijke gevaren die onlosmakelijk verbonden zijn met het volgen van workshops en lessen.
 2. Outside Defense kan niet aansprakelijk gehouden worden voor verlies of diefstal van eigendommen van Cursist.
 3. De instructeur doceert een zelfverdedigingssysteem waarbij fysiek contact met Cursist onvermijdelijk is. Voor dergelijk contact en de eventuele schadelijke gevolgen daarvan kan Outside Defense niet aansprakelijk gehouden worden wegens de aard van de te doceren vorm van zelfverdediging.

Artikel 11. NAAMGEBRUIK EN LEERSTOF

 1. Het zonder toestemming gebruikmaken van de naam en het logo van Outside Defense kan strafrechtelijke gevolgen hebben. De aangeleerde en verworven leerstof, materieel of immaterieel, mag niet verhuurd of verkocht worden teneinde hier voordeel uit te halen. Delen van video-opnamen van lessen of het delen van lessen is ten strengste verboden.
 2. Outside Defense behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de website en producten (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op de website of die cursist van Outside Defense ontvangt te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Outside Defense of toestemming van rechthebbende. Het afdrukken en/of downloaden van informatie op de website voor persoonlijk gebruik is toegestaan.

Artikel 12. KRAV MAGA GLOBAL

Cursist dient zich bij deelname aan volwassenenlessen Krav Maga tevens te onderwerpen aan de algemene voorwaarden van KMG – Nederland. Deze voorwaarden zijn vrijblijvend op te vragen bij KMG – Nederland en te raadplegen via https://kmg-kravmaga-global.nl/algemene-voorwaarden/.  

Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Algemene Voorwaarden en alles wat daarmee verband houdt is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. VINDPLAATS

 1. In offertes en aanbiedingen wordt gewezen op de aanwezigheid van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Outside Defense zijn te allen tijde op te vragen bij het personeel van de sportschool of via https://outsidedefense.nl/algemene-voorwaarden/.