ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OUTSIDE DEFENSE

  1. AANMELDEN

1.1 Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier (website: www.outsidedefense.nl of Sportbit Manager app) volledig in te vullen en op te sturen. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Outside Defense, het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Door zijn inschrijving/aanmelding voor de lessen of workshops verklaart de cursist de algemene voorwaarden en de huisregels van Outside Defense te accepteren!

2. VERLENGEN

2.2 Na de eerste drie maanden (vaste periode), de periode van inschrijving wordt daarna steeds stilzwijgend verlengd met een maand, behoudens opzegging gedaan op een dag in de voorafgaande maand.

3. BETALEN

3.1 Contributie wordt in opdracht van de Sportbit Manager betaald via automatische incasso. De betaling vindt maandelijks plaats rond de 27e van elke maand. Het incasseren van de maandelijkse contributie heeft geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen door de cursist.

4. IN GEBREKE

4.1 Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt het bedrag meegenomen in de eerst volgende incassering (zonder kosten). Hierna wordt € 10, – administratiekosten in rekening gebracht. De cursist krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de cursist na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de cursist.

4.2 Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Outside Defense om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. De cursist kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

5. AANPASSEN LESGELD

5.1 Outside Defense kan abonnementen en de prijs van service van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in abonnementen zijn echter pas 30 dagen na kennisgeving van toepassing. Als de cursist de prijswijziging niet wilt accepteren of abonnement niet wilt wijzigen, de cursist kan abonnement opzeggen voordat de wijziging ingaat.

6. AANPASSEN LESTIJDEN

6.1 Outside Defense behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen en school vakanties is Outside Defense gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave. Restitutie van de contributie, kleding of materiaal wordt niet verleend.

6.2 Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden een vervanger te vinden voor het geven van een les/training. Mogelijk zal bij het niet tijdig vinden van een vervanger, de les komen te vervallen.

7. BEEINIDIGING/OPZEGING LIDMAATSCHAP

7.1 De cursist kan zijn lidmaatschap beëindigen door op de persoonlijke account (Sportbit Manager) in te loggen en op te zeggen of schriftelijk via mail (info@outsidedefense.nl) op te zeggen.

7.2 Wanneer de cursist het lidmaatschap niet schriftelijk beëindigd, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks worden geïncasseerd tot het moment van werkelijke uitschrijving, met in acht neming van de opzegtermijn van de lopende maand.

7.3 Indien de cursist de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om de cursist toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Beëindiging lidmaatschap vanuit Outside Defense door:

– Schriftelijke opzegging namens Outside Defense

– Door royement, wanneer een cursist in strijd met de voorwaarden of besluiten handelt of Outside Defense op onredelijke wijze benadeelt. Degene, die is geroyeerd, verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende; hij/zij is evenwel gehouden alle ingegane (ook financiële) verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan na te komen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Het gebruik maken/deelnemen van/aan apparatuur, materiaal, workshops en lessen is geheel voor eigen risico van de cursist! Outside Defense aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van de cursist!

8.2 Outside Defense aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cursist!

8.3 De instructeur doceert een zelfverdediging systeem waarbij het aanraken van de cursisten onvermijdelijk is en is daardoor genoodzaakt fysiek contact te maken met de cursisten. Contact, dat kan variëren van eenvoudige grepen tot stoot- en traptechnieken, welke een fysieke of mentale impact kunnen hebben op de cursist!

9. NAAM-GEBRUIK EN LEERSTOF

9.1 Gebruik van logo en naam zonder toestemming van Outside Defense kan strafrechtrechtelijke gevolgen hebben. De aangeleerde, verworven leerstof, materieel of immaterieel, mag niet verhuurd of verkocht worden ten einde er zelf beter van te worden in de meest ruime zin van het woord. Video-opnamen van lessen of delen van de les zijn ten strengste verboden.

10. KRAV MAGA GLOBAL

10.1 De cursist dient, bij deelname aan volwassenen lessen Krav Maga, zich tevens te onderwerpen aan de Lidmaatschapsvoorwaarden van KMG – NL. Deze zijn vrijblijvend op te vragen via KMG – Nederland en www.kmgnl.nl

11. OPVRAGEN

De algemene voorwaarden en de huisregels van Outside Defense zijn te allen tijde via het personeel van de sportschool op te vragen en via www.outsidedefense.nl . Door zijn inschrijving/aanmelding voor de lessen of workshops verklaart de cursist de algemene voorwaarden en de huisregels van Outside Defense te accepteren!